cursor

Golfer Teeing Off 3

Daisypath Friendship tickers

Daisypath - Personal pictureDaisypath Friendship tickers

Followers

fcu communication

Saturday, January 7, 2012

KAEDAH PEMBELAJARAN SECARA KONTEKSTUAL

      
          Pembelajaran secara kontekstual ini menetapkan objektif yang ingin dicapai ialah dapatmenghuraikan definisi pembelajaran kontekstual, menyatakan konsep pembelajaran, mengetahui matlamat, mengetahui perkaitan pembelajaran serta mengaplikasi pembelajaran kontekstual.  Kaedah pembelajaran ini menggabungkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan.  Ia menggunakan kaedah ‘hands-on’ dan ‘mind-on’.  Kontekstual ini berasal daripada Bahasa Latin iaitu:
Con=with
Textum= woven>dalam konteks
                       
                        Ia juga merupakan proses pembelajaran yang ada hubungan langsung     serta berkait rapat dengan apa yang berlaku di persekitaran, kehidupan atau   pengalaman pelajar. Berkenaan teori dan konsep pembelajaran secara     kontekstual menggariskan bahawa pembelajaran berlaku melalui pengetahuan            sedia ada dan pengetahuan baru.  Ia dapat merentasi pelbagai disiplin ilmu     (kurikulum). Sesuatu pembelajaran akan lebih berkesan sekiranya ia          disampaikan oleh guru seperti dalm konteks yang pelbagai iaitu fizikal, psikologi,           budaya dan sosial.  Selain itu, ia juga disampaikan sekiranya berada di kawasn          yang berlainan atau kepelbagaian persekitaran seperti bilik darjah, makmal,          tempat kerja dan kehidupan seharian.   
                        Murid akan dapat belajar dengan lebih berkesan sekiranya peluang dan    pengalaman penglibatan disampaikan dalam konteks yang tidak asing kepada      pelajar, pelbagai strategi pembelajaran seperti komunikasi interpersonal, belajar     secara kumpulan, saing membantu dan maklum balas yang positif serta melibatkan pemindahan pembelajaran dari satu situasi ke satu situasi.
                        Pembelajaran ini dapat dikaitkan dengan Teori Kecerdasan Pelbagai.       Howard Gardner mengaitkan beberapa kecerdasan pelbagai iaitu verbal          linguistik, logik matematik, naturalis, interpersonal, kinestatik, visual ruang serta     muzik.  Bentuk pembelajaran kontektual ialah seseorang murid akan melalui          pengalaman pembelajaran iaitu REACT.
                        R – Relating (menghubungkait)
                        E – Experience (mengamali)
                        A – Applying (mengaplikasi)
                        C – Cooperating (bekerjasama)
                        T – Transferring (memindahkan)

                                Selain itu, terdapat beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan dalam Pembelajaran Kontekstual.  Ia mesti berkait dengan pembelajarn murid,         pengajaran guru, sokongan pentadbir, sokongan masyarakat, komunikasi antara             guru, murid, ibu bapa dan masyarakat, pembelajaran kontekstual berkesan           memerlukan gabung jalin kurikulum, kaedah pengajaran, situasi dan masa.No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...